W trosce o bezpiecześtwstwo Państwa danych poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne dotyczące obowiązujących przepisów RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYSYŁANIE OFERT HANDLOWYCH

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce (dalej: ADO).
 
Dane kontaktowe Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: biuro@mobilcar.pl.

b.    telefonicznie pod numerem: +48 71 315 35 32,

c.    pisemnie: MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce.

 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym dla przygotowania
i przedstawienia oferty.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej celem podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b. Rozporządzenia 2016/679).
Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po okresie 12 miesięcy o dnia przygotowania oferty.
 
Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.     podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

 
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Dodatkowe informacje Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym prawidłowego przygotowania oferty.

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przygotowania oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA – SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG

Administrator danych osobowych   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce (dalej: ADO).
   
Dane kontaktowe   Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: biuro@mobilcar.pl.

b.    telefonicznie pod numerem: +48 71 315 35 32,

c.    pisemnie: MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce.

   
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą:

a.    przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (Kodeks cywilny, art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679),

b.    przetwarzane w celu wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679),

c.    przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

     
Okres, przez który będą przetwarzane   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.    przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;

b.    wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych przez okres archiwizacji wymagany
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,

c.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres dozwolony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego przedawnienia roszczeń.

     
Odbiorcy danych   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.    podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

 
Prawa osoby, której dane dotyczą   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Dodatkowe informacje   Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.